Операційна система Windows(3.22)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Дати уявлення про поняття «операційна система Windows» , «папки» і «файли»; повідомити про основні елементи робочого столу ; навчити виконувади різні дії над об’єктами. Сприяти аналітичному мисленню на етапі засвоєння теоретичних знань. Формувати навики самостійної роботи і творчого мислення, продовжувати формувати культуру користувача ПК. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форми та методи: лекція, бесіда .


Організаційна частина

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка відсутніх

Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку.

Пояснення нового матеріалу

Операційна система Windows

Операційна система - це комплекс програм, які постійно знаходяться в оперативній пам'яті працюючого комп'ютера, керують його пристроями, забезпечує взаємодію з користувачем.

Поняття файла

Файл - це одиниця зберігання інформації. Все, з чим працює комп 'ютер, зберігається у файлах.. У комп'ютері, крім програм операційної системи, які забезпечують його працездатність, знаходяться програми для виконання визначеної роботи. Такі програми називаються додатки Windows. Вони обробляють вхідну інформацію, щоб одержати: текст, таблицю, базу даних, малюнок, звук, рухоме зображення тощо.

Файлова структура служить для збереження у зовнішній па¬м'яті різноманітної інформації і швидкого доступу до неї. Вхідна інформація, програми, результати обробки, документа тощо у зовнішній пам'яті рівнозначні - для комп'ютера це «файли», в яких зберігається інформація.

«Файл»- це сукупність байт, яка розміщена на диску (магнітному, оптичному...), має власне ім 'я і в процесі зберігання, передачі і обробки приймається як єдине ціле. «Ім'я файла» складаєтъся з назви і типу файла. «Назва файла» може мати до 255 англійських, російських і українських літер, арабських цифр, а також майже всі розділовї і спеціальні знаки (_ $# & @ / % () { } ' ~ л), крім / \ :*?«<> | .

При використанні в імені файла українських літер I, ї, Є виникають проблеми під час роботи з файлами в мережі тощо. «Тип файла» (або «Розширення») - до 3 і більше символів за тими ж вимогами. Правила запису імені файла такі: ім'я файла = назва файла . тип (розширення) файла.

Прийнято за допомогою назви вказувати призначення файла, за допомогою розширення - тип файла. Назву файла визначає користувач, тип файла - система. Серед типових розширень, наприклад, такі:

.txt - текстові файли; .doc - текстові документа Word;

.bat - командні файли; .xls - табличні документи Excel;

.com,.exe - програми; .bmp - графічні документи Paint;

Символи * і ? мають особливе призначення. Символ * викори-стовується для позначення довільної кількості довільних символів, символ ? - будь-який символ або його відсутність. Ці символи використовуються, напрклад, для пошуку файлів за маскою; *.ТХТ - всі текстові файли з будь-якою назвою; Д???.ВМР - малюнки з назвою до 4 символів з буквою Д на початку; ОФІС* - файли з назвою ОФІС і будь-яким типом.

Папки файлів

Файли певного призначення зберігаються в окремих папках, щоб не переплутати з іншими файлами. До назв папок застосовуються ті ж правила, що і до назв файлів. Розширення для папок, як правило, не застосовується. На диску може бути декілька папок, які створює користувач з власних потреб. Звичайно, файли записуються в папки за змістом. наприклад, всі текста листів - у папці ЛИСТИ (або LETTERS), всі програми - в папці ПРОГРАМИ (або PROGRAMS) тощо. Папки можуть бути вкладеними, тобто одна папка може містити іншу. Рівень вкладення необмежений.

Імена дисководів

Дисководи позначаються літерами англійеького алфавіту з двокрапкою. Літерами А: і В: завжди позначаються дисководи для дискет, літерою С: позначається винчестер. На комп'ютері можуть бути встановлені кілька вінчестерів або один вінчестер може бути поділений на кілька логічних дисків. В обох випадках додаткові диски позначаються літерами, що далі за алфавітом (D:, Е:, F:...j). Якщо комп'іотер має дисковод для компакт-дисків, то його позначення завершує список використаних літер. Наприклад, так:

• А: і В: - дисководи для дискет;

• С: (D:, Е;...) - логічні диски вінчестера;

• F:- дисковод для компакт-дисків (CD-ROM)) Ім'я тимчасового пристрою (флеш-пам'ять, цифрова камера тощо) з'являється після приєднання до комп'ютер.

Шлях до файла (адреса)

Файли на різних дисках у різних папках можуть мати однакові імена. Як же розпізнати, наприклад, файл Вправа.Ш, який знаходиться на диску С: в папці 7-А, і файл з таким же іменем, який знаходитьея на диску Е: в папці з таким же іменем? Очевидно, що, крім імені файла, необхідно вказувати ім'я диска, а також ім'я папки (послідовність папок), в якому цей файл знаходиться. Послідовністъ імені диска та імен папок, що веде до файла, називають шляхом до файла або його адресат, Наприклад: С: \КЛАС\10-А Е: \КЛАС\7-Б .Шлях до файла і ім'я файла визначають його розташування на диску, тому їх об'єднання ще називають повним іменем файла. Повне ім'я складається з шляху до файла (адреса) та імені файла. В повному імені позначення диска, імена папок і файла розділяється символом \ («обернена похила риска»). Наприклад: С: \ШКОЛА\КЛАС\5лрава.Гх/ - файл Bnpaea.txt зберігається у папці КЛАС, яка знаходиться у папці ШКОЛА, а та на - диску С:

Операційна система Windows

Інтерфейс Windows

У Windows використовується графічний інтерфейс (взаємодія) з користувачем. Всі об'єкти обчислювальної системи представлені на екрані у вигляді значків - піктограм або ярликів (див. далі).

Під «об'єктом» розуміють все, чим оперує Windows: програма, група програм, папка, файл, документ, мережа, диск, пристрій тощо. Об'єкт на екрані мае вигляд стандартної для його типу піктограми з назвою під нею. Є об'єкти, які мають піктограми, що нага-дуіоть оригінал {«Мій комп’ютер», прінтер, монітор, мишка тощо).

Робота з об'єктами проводиться за допомогою миші, яка є основним засобом керування. Методика доступу до всіх об'єктів: програм, документів, мережевих ресурсів або пристроїв комп'ютера, зроблена однаковою і зрозумілою.

Робочий стіл Windows

Після завантаження операційної системи Windows на екрані з'являється робочий стіл, на якому у вигляді значків «стоїть» комп'ютер, «лежать» робочі інструменти і папки з документами. На робочому столі можутъ бути піктограми і ярлики об'єктів:

• диски;

• папки;

• програми;

• документа;

• засоби роботи у мережі тощо.

Робочий стіл Windows'XP може набути одного із двох вйдів:

• класичний робочий стіл, як у Windows'98;

• активний робочий стіл, подібний до Web-сторінки, використання якого має сенс у випадку під'єднання до Internet. Тут буде розглянута робота на класичному робочому столі.

Основні об'єкти робочого столу

Вся поверхня монітора вважається робочим столом, на якому розташовані графічні зображення «інструментів» - пікто¬грами і ярлики його об'єктів (пояснения термінам «піктограма»і «ярлик» див. далі) . Набір об'єктів і порядок їх розташування на робочому столі залежатъ тілъки від потреб і смаків користувача. Головний об'єкт - це комп'ютер (піктограма «Мій комп’ю¬тер»). За його допомогою можна відшукати і виконати буд-яку програму, відкрити будь-яку папку, знайти і обробити будь-який документ. Нижче стоїть піктограма «Корзина», в яку «викидають» непотрібні документа, програми та інше «сміття». Якщо вилучили щось помилково, то можна його відновити з «Корзини». Піктограми «Мій комп’ю¬тер» і «Корзина» — стандартні і обов'язкові на робочому столі будь-якого комп'ютера. Крім того, на робочому столі можуть бути розташовані піктограми папок «Мої документи», тощо.

Наприклад, у правому ряду знаходяться ярлики «Microsoft Word» для створення і редагування текстових документів, «Microsoft Excel» для створення і редагування електронних таблиць, «Microsoft Access» для створення і редагування баз даних. Панель задач знаходиться, як правило, внизу робочого столу Windows, але може знаходитись і справа, і вгорі, і зліва. На панелі зліва знаходиться кнопка «Пуск», панель швидкого запуску, панель задач, мовна та панель індикаторів. Якщо клацнути на кнопці «Пуск», то відкривається головне меню Windows, за допомогою якого можна завантажувати про-грами, відкривати документи, налагоджувати комп'ютер, одержу-вати довідку, шукати потрібні об'єкти і багато іншого. Головне меню можна також відкрити натисканням спеціальної клавіші на клавіатурі, на якій символ tfi.

Службові програми (час, дата, звук), що завантажуються разом з операційною системою і працюють протягом всього часу роботи комп'ютера, відповідними значками представлені праворуч. Праворуч від кнопки «Пуск» виводяться значки активних програм (тут текстовий редактор Word i графічний редактор Paint). Клацнувши кнопку назви потрібної програми, миттєво переходит у її вікно для роботи. Так можна працювати по черзі з кількома програмами, не витрачаючи часу на вихід з одної і завантаження іншої. Не слід зловживати великою кількістю завантажених програм, це приводить до сповільнення роботи комп'ютера.

Піктограми

Windows дае можливість користувачу керувати комп'ютером за допомогою графічних символів. Такі символи називають піктограмами, значками або «іконками». Піктограма - це маленька картинка з пояснюючим підписом знизу. Щоб Windows виконав певну команду, досить вибрати потрібну піктограму і виконати на ній відповідну дію мишею. В залежності від виду піктограми реакція на ці дії може бути різною.

Кожному об'єкту Windows автоматично надає відповідну піктограму. Піктограмами зображуються дисководи для дискет і компакт-дисків, вінчестер, пристрої, папки, файлиг засоби налагодження системи тощо. Мають свої піктограми миша, засоби мультимедіа, є піктограми «Шрифти» тощо. Windows не робить принципової різниці між дисками, папками, документами або файлами - всі вони виглядають як піктограми, тільки вигляд у них різний. Піктограми присутні всюди: на робочому столі і у будь-якому вікні. Кожна Windows-програма (Windows-додаток) може мати власну, не подібну до інших, піктограму. Всі програми і документи, для яких не встановлено іншої, використовують стандартні піктограми. За виглядом піктограми майже завжди можна визначити тип об'єкта.

Ярлики

Користуватись піктограмами об'єктів не завжди зручно. Пікто¬грама об'єкта може бути схована в «глибині» папок, і пошук її займе значний час. Щоб не добиратися до потрібної піктограми через нагромадження папок і меню, можна створити короткий шлях навпростець до цієї піктограми і назвати його ярликом.

Ярлыки за власними потребами створює користувач. Ярлик - це засіб швидкого доступу, який містить лише шлях до відповідного об'єкта. Ярлик у лівому нижньому куті мае маленький прямокутник, всередині якого зображена стрілка. Ярлик (або кілька ярликів в різних місцях) можуть мати диски, папки, програми і документа. Ярлик дає можливість відкривати яку завгодно папку або документ навіть тоді, коли користувач не мае жодного уявлення, де у комп'ютері знаходиться цей об'єкт. Ярлики розташовують на робочому столі Windows, щоб вони були завжди під рукою. Ось кілька прикладів ярликів: Ярлик відіграє роль «запобіжника» від некваліфікованих дій початківця. Знищення ярлика не приводить до знищення відповід¬ного об'єкта, для швидкого пошуку якого він призначений.

Основні дії з об’єктами

Дії з об'єктами виконуються за допомогою миші.Показами- пересуваючи мишу, помістити її курсор на піктограму потрібного об'єкта. Вибрати - помістити курсор миші на піктограму потрібного об'єкта, натиснути і відпустити ліву кнопку (клацнути). Перемістита -помістити курсор миші на піктограму потрібного об'єкта, натиснути і тримати ліву кнопку, перемістити об'єкт на нове місце, відпустити кнопку. Двічі клацнути - помістити курсор миші на піктограму об'єкта, двічі клацнути лівою кнопкою, не пересуваючи миші. Результат подвійного клацання лівою кнопкою миші на піктограмі об'єкта залежить від типу об'єкта:

Підбиття підсумків уроку

Наприклад, вчитель запитує: "Що є головним об’єктом на робочому столі?", учні відповідають.

Повідомлення домашнього завдання