Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень. Носії повідомлень. Одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема:Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень. Носії повідомлень. Одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв.

Мета: Розглянути форми і способи подання повідомлень, методи кодування різних видів інформації. Ввести поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень. Розвивати інформаційну культуру учнів.

Базові поняття й терміни: Повідомлення, кодування, біт, байт.

Хід уроку

Організаційний етап. Актуалізація опорних знань.

Самостійнаробота

1. Наведіть приклади різних видів інформації:

Z 1.PNG

2. Що може виступати в якості джерел та споживачів інформації? Наведіть приклади. Джерело інформації: люди, тварини... Споживач інформації: люди, тварини...

3. Якої властивості не мають наведені повідомлення в зазначених ситуаціях?

Z 3.PNG


4. Які ви знаєте інформаційні процеси, в чому полягає їхня суть?

5. Заповніть таблицю.

Z 5.PNG

Оголошення теми, мети і завдань уроку.

Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя.

Для інформації важлива форма її подання. Звичніше виражати інформацію природною мовою спілкування. Одна й та сама інформація може мати різні форми, наприклад відомості про погоду можуть бути висловлені російською або українською, англійською або німецькою мовою. Мова спілкування - далеко не єдина форма подання інформації. Коли потрібно оперувати з числами і величинами, використовують різні символьні позначення, наприклад, V - швидкість, m - маса, t - час тощо. В обчислювальній техніці інформацію найчастіше подають у двійковій системі, тобто за допомогою двох чисел 0 і 1. Інформація, виражена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови, називається повідомленням.

Принцип передачі інформації

Сучасні засоби передачі інформації, якими б складними вони не були, діють за простою схемою. Інформація від джерела інформації надходить до передавача, що звичайно містить кодувальний пристрій. У кодувальному пристрої формується повідомлення, яке по каналах зв'язку передається до одержувача. У декодувальному пристрої приймача одержувача відбувається перетворення повідомлення до вигляду, прийнятного для одержувача інформації.

Як канали зв'язку можуть використовуватися комп'ютерні мережі (локальні, Інтернет), засоби телекомунікації (телефонні лінії, радіотелефони), а також зовнішні накопичувачі інформації. У процесі передачі інформація може спотворюватися або втрачатися в результаті дії зовнішніх факторів, наприклад, дії електромагнітних полів.

Кодування — це процес заміни знаків одного набору знаками іншого набору при збереженні змісту тієї інформації, яка за допомогою цих знаків подасться. Якщо кодування здійснюється за допомогою двох елементів (наприклад, "+" і "-" чи "0" і "1"), то таке кодування називається двійковим. Двійкове кодування інформації для подання її в пам'яті обчислювальних машин здійснюється за допомогою цифр 0 і 1 двійкової системи числення. Подання інформації за допомогою двійкових кодів конструктивно і технічно виявилося зручним тому, що двом знакам, які для цього використовуються, можуть відповідати два різні фізичні стани: намагнічена або розмагнічена елементарна ділянка на поверхні магнітного диска, тече через провідник струм чи ні, зафіксовано світловий промінь чи ні тощо.

Кодування текстової інформації. Сукупність усіх символів, за допомогою яких здійснюється спілкування з комп'ютером, утворює кодову таблицю. Однією з найбільш відомих кодових таблиць є таблиця ASCII. Вона містить 256 символів. Символи в кодових таблицях нумеруються числами, і ці номери називаються кодами символів.

Тексти слід розглядати як послідовності символів, і текстова інформація в пам'яті обчислювальних машин подається у вигляді послідовності числових кодів тих символів, з яких вона складається.

Кодування графічної інформації. Графічна інформація, яку можуть опрацьовувати обчислювальні машини, є дискретною. Графічні зображення на екранах моніторів формуються шляхом підсвічення усіх точок екрана певним кольором. Елементом графічного зображення є точка - піксель. У практиці використовують таблиці, які містять 16, 256, 65536, понад 4 млн. і більшу кількість кольорів.

Поширеним підходом для кодування графічних зображень є занесення в пам'ять обчислювальних машин кодів кольорів точок, з яких вони складаються, причому в такій послідовності, в якій ці точки знаходяться на екрані (в кожному рядку зліва направо). Можна підрахувати, який об'єм пам'яті потрібний для збереження графічного зображення.

Кодування чисельної інформації. Двійкові коди цілих чисел будуються шляхом переведення їх у двійкову систему числення. Для запам'ятовування цілих чисел виділяється певна кількість байт, які називаються машинними словами. Крайній лівий біт машинного слова виділяється для кодування знаку числа. Решта бітів займає двійкове по¬дання числа без знаку, яке при потребі доповнюється незначущими нулями до потрібної довжини.

Кодування звукової інформації. За своєю фізичною природою звук, який сприймається органами слуху людини, — це звукові хвилі, які розповсюджуються у пружному середовищі. Математично такі хвилі описуються рівняннями, до складу яких входять такі визначальні числові величини, як частота коливань, амплітуда, фаза зміщення. А це є числа, які кодуються за загальноприйнятими правилами.

Кодування керуючої інформації. Керуюча інформація призначена для сприйняття її деяким виконавцем. Якщо виконавцем є технічний при-стрій, то він володіє певною системою команд, які можна подавати на його вхід. Якщо виконавцем команд є мікропроцесорна техніка (калькулятори, комп'ютери тощо), то систему команд таких виконавців утворюють команди їх процесорів. Для комп'ютерів ці команди утворюють мову машинних команд. Керуюча інформація в такому випадку записується у вигляді відповідних програм.

Одиниці вимірювання інформації

Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт.

Біт - це найменша порція інформації, яку одержують при виборі між двома подіями.

Біт - одиниця досить дрібна, її недостатньо для вимірювання обсягів інформації, якими оперують сучасні комп'ютери та інші обчислювальні пристрої. Тому використовують більші одиниці, основною із них є байт:

1 байт = 23 = 8 біт

Байт кратний біту і є послідовністю з восьми двійкових знаків 0 і 1, наприклад, 10110100 або 00101110.

Ще більшими одиницями інформації є одиниці, кратні байту:

1 Кбайт (кілобайт) = 210 байт = 1024 байт 1 Мбайт (мегабайт) = 210 кілобайт = 1024 Кбайт 1 Гбайт (гігабайт) = 210 мегабайт = 1024 Мбайт 1 Тбайт (терабайт) = 210 гігабайт = 1024 Гбайт.

Зверніть увагу, що префікс "кіло" означає не 1000, а число 1024. Саме стільки дає піднесення двійки в десятий степінь.

Практичне завдання.

Робота з тренажером мишки (програмою WMouse або аналогічною). Інструктаж з техніки безпеки.

Домашнє завдання:

Конспект

Підсумок уроку.

Узагальнення навчального матеріалу. Аналіз самостійної роботи.