Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Коспект уроку підготувала Гоменюк Ганна Волродимирівна М-52

Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика

різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів

Мета:

• ознайомити з історією обчислювальної техніки, основними харак- теристиками всіх поколінь ЕОМ, показати основні галузі застосу- вання ПК; • розвивати логічне мислення, пам’ять, серйозне ставлення до на- вчального процесу; • виховувати патріотичні риси особистості, гордість за вчених нашої країни .

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання

1 . Що називається системою обчислення? 2 . З яких знаків складається алфавіт десяткової, двійкової систем обчислення? 3 . Чому в обчислювальної техніці взято за основу двійкову систему обчислення? 4 . З яких знаків складається алфавіт 8-ої, 16-ої систем обчислення? 5 . В яких одиницях вимірюється кількість інформації? 6 . Які відношення між різними одиницями вимірювання кількості інформації вам відомі?

Розв’язання рівнянь з теми «системи обчислення 1 . Розв’язати рівняння 175х =7D16 . Р о з в ’ я з а н н я Приведемо обидві частини рівняння до десяткової системи обчис- лення: x2+ 7x + 5 = 13 + 112; x2+7x – 120 = 0; D = 529, x1 = 8, x2 = –15 (зайвий) Відповідь. x = 8 .

Розв’язати рівняння 11012 + x16 = 11310

Р о з в ’ я з а н н я

Приведемо обидві частини рівняння до десяткової системи чис-лення:

11012 = 1310, маємо

1310 + x16 = 11310; x16 = 10010; 10010 = 6416 x16 = 6416;

x = 64 .

Відповідь. x = 64 .

Розв’язати рівняння 11002 ∙ x16 = 10 011 1002 .

(Відповідьx = D .) 4 . 

Розв’язати систему рівнянь 173 x101 y14010 ,  xy12.

Відповідь. x = 8, y = 4 .

мотивація навчальної діяльності

1 . Як ви думаєте, коли почалась історія обчислювальної техніки? 2 . Чому виникла потреба в цій техніці?

3 . Як ви вважаєте, чому продовжувався і продовжується її розвиток та вдосконалення?

4 . Чи знаєте ви, де і яким чином застосовують ПК зараз?

творча робота учнів

Доповіді-реферати учнів про історію розвитку ЕОМ .

вивчення нового матеріалу

Інформатизація суспільства

В історії розвитку цивілізації відбулося декілька інформаційних переворотів — перетворення суспільних відносин завдяки кардиналь-ним змінам у сфері обробки інформації .

№ Перетворення Час Зміни у сфері обробки інформації з/п

1 Поява усного можливість спілкування, передачі мовлення інформації 2 Винахід писем- можливість розповсюдження знань та Ності зберігання їх для передачі наступним поколінням 3 Винахід друкар- середина можливість розповсюдження знань та Ства XVI ст зберігання їх для передачі наступним поколінням на більш якісному рівні 4 Винахід елек- кінець винахід телеграфу, телефону, радіо, Трики XIX ст . які дозволили передавати інформацію на великі відстані за короткий час 5 Винахід обчислю середина можливість зберігати, передавати, вальної машини ХХ ст . обробляти великі обсяги інформації за короткий термін 6 Поява Інтернету кінець зняті всі територіальні та часові обме- ХХ ст ження передачі інформації

Як підсумок попереднього розвитку суспільства почався посту-повий перехід до інформаційної фази розвитку цивілізації, коли завдяки оволодінню інформацією про різноманітні процеси та явища можна ефективно займатися будь-якою діяльністю .

Для розбудови інформаційного суспільства людина використовує інформаційні технології .

інформаційні технології — це сукупність методів та пристроїв, які використовуються людьми для обробки інформації.

інформатизація — масове впровадження комп’ютерів та інфор-маційних технологій в усі сфери життя.

Мета інформатизації:

• поширення можливостей комунікації (спілкування й обмін інформацією);

• забезпечення швидкого доступу до джерел інформації в будь-якій частині світу; • забезпечення нових можливостей для отримання знань;

• підвищення продуктивності праці;

• поліпшення умов життя людей .

Етапи розвитку обчислювальної техніки


ручний з V тисячоліття до н. е.


Механічний з середини XVII ст.


Електромеханиічний з 90-х років ХіХ ст.


Електронний з 30-х років ХХ ст.


Характеристики поколінь обчислювальної техніки


Елемент- об’єм Пристрої Програм- Швидкість оперативної вводу- не забез- на база пам’яті виводу печення

Закріплення вивченого

Спільно з учнями заповнюється таблиця .

Покоління Елементна Швидкість Пристрої Програмне Приклади ОТ база (операції вводу- забезпечен- в секунду), виводу ня об’єм ОП


Повторення з учнями основних положень нової теми .


домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника, відповісти на запитання після тексту .