Об'єкти Microsoft Word

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема: Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними.

Мета: Навчити учнів правилам роботи з об’єктами в середовищі текстового редактора; розвивати інформаційно-комунікативні навички; вихову вати комп’ютерну грамотність, самостійність

Хід уроку

I. Організаційний момент

• Привітання учнів.

• Фіксація відсутніх.

• Інструктаж з БЖ.

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

1. Однією з найбільш розповсюджених функцій сучасного персонального комп'ютера є підготовка різноманітних текстових документів. Які файли називаються текстовими? (Ті, в яких зберігаються текстові документи)


2. Текстові файли – найбільш наочна форма представлення алфавітно-цифрової, інформації, що дозволяє зберігати, редагувати, читати на екрані й друкувати будь-які текстові документи.

3. Наведіть приклади текстових документів. (Листи, записи, довідки, об'яви, звіти, статті, вихідні тексти програм і багато іншого.)

4. Розрізняють дві основні групи програм підготовки текстових документів. Назвіть їх. (Текстові редактори, текстові процесори.)

5. Чим вони відрізняються (Текстовими редакторами, в основному, називають програми, що створюють текстові файли без елементів форматування (тобто не дозволяють виділяти частини тексту різними шрифтами і гарнітурами. Текстові процесори вміють форматувати текст, вставляти в документ графіку та інші об'єкти, що не відносяться до класичного поняття текст.)

6. На що вказує курсор в тестовому процесорі? (Курсор – коротка, як правило, миготлива лінія, показує позицію робочого поля, у яку буде розміщено видимий символ або елемент тексту.)

7. Для чого потрібна лінійка прокрутки? (Лінійка прокрутки служить для переміщення тексту документу у робочому полі вікна. Буває вертикальна і горизонтальна).

8. Лінійка прокрутки і координатна лінійка тотожні? (Координатна лінійка визначає межі документу і позиції табуляції.)

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слово вчителя. Основний стандарт редагування передбачає такі операції:

• введення алфавітно-цифрової інформації;

• переміщення по набраному тексту;

• видалення і вставка символів;

• видалення і вставка рядків.

Питання:

Як ви вважаєте цього достатньо для сучасних документів?

Відповіді дітей: ні, коли ми створювали реферати, листи, ми міняли розмір шрифту, колір, вставляли картинки та інше.

Вчитель. Так, цього недостатньо для створення сучасних текстових документів. Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту, вести пошук та заміну фрагментів тексту, друкувати весь файл чи його фрагменти. Вчитель оголошує тему та мету уроку


IV. Вивчення нового матеріалу

В середовищі текстового редактора є багато різних об’єктів, але до основних можна віднести такі як символ (з якого формуються всі документи), абзац та документ. Розглянемо основні правила роботи з ними.

Символ (друкуючий, не друкуючий) – це мінімальна одиниця текстової інформації. Символ можна вводити з клавіатури, можна скопіювати і вставити в потрібне місце за допомогою контекстного меню і команди Копировать і Вставить, або натиснувши на відповідну кнопку на панелі інструментів. Також символ можна стерти, якщо він знаходиться зліва від курсору то за допомогою клавіші Backspace, а якщо справа від курсору то клавішею Delete.

Для форматування символів використовується панель інструментів форматування. На цій панелі можна змінити шрифт виділеного фрагменту тексту, вибираючи зі списку — Шрифт ім’я потрібного шрифту. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагменту тексту вибираємо зі списку — Размер шрифта величину потрібного розміру. Можна також змінити зображення шрифту виділеного фрагменту тексту, натискаючи кнопки — Полужирный, — Курсив, — Подчеркнутый.

Документ – це файл який містить дані створені користувачем. З документом можна виконувати три основні операції: створювати, відкривати, видаляти. Можна також копіювати, встановлювати захист.

Створити новий документ можна:

— запустивши MS Word і просто почати вводити потрібну інформацію;

— натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+N;

— натиснувши на кнопку на панелі інструментів Создать;

— зайшовши в меню Файл і вибрати команду Создать.

Відкрити документ можна:

— двічі клікнути на ярлику документа який хочемо відкрити;

— натиснувши на кнопку на панелі інструментів Открыть;

— натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+O.

Видалення документа можна здійснити так: — виділити документ і натиснути клавішу Delete, після чого підтвердити або відмінити свій вибір;

— виділивши ярлик викликати контекстне меню і вибрати команду Удалить.

Форматування абзаців. У документі групу пропозицій, що відносяться до однієї теми, зазвичай оформляють у вигляді абзацу. Правильно розставлені абзаци полегшують читання документа. Новий абзац починається з нового рядка. Він може містити лише один символ абзацу (порожній абзац) або складатися з декількох рядків тексту. Символ кінця абзацу з'являється після натиснення клавіші Enter. У літературі цей символ інколи називають недрукованим, оскільки він не відображується при друці документа. Якщо ви хочете почати новий рядок, не починаючи нового абзацу, то натискуйте клавіші Shift+Enter.Властивостями абзацу є: вирівнювання, відступ зліва, відступ справа, відступ першого рядка, інтервал перед, інтервал після, міжрядковий інтервал та інші. Значення властивостей виділених абзаців або поточного абзацу можна встановити або змінити, вибравши команду Абзац меню Формат або контекстного меню. При цьому відкривається вікно Абзац з двома вкладками.Форматування абзацу При форматуванні абзацу використовуються також контекстне меню, що містить команди Табуляція (Tabs), Кордони і заливка (Borders and Shading) і Список (Bullets and Numbering) з меню Формат (Format). Аби забезпечити одноманітність при форматуванні документа, бажано користуватися стилями (див. главу 9, розділ «Вживання стилів»)

Розглянемо властивості, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали.

Властивість вирівнювання визначає спосіб розташування символів у рядках абзацу і може набувати одне з таких значень: за лівим краєм (перші символи всіх рядків абзацу, за винятком, можливо, першого, знаходяться один під одним), за правим краєм (останні символи всіх рядків абзацу знаходяться один під одним), по центру (символи кожного рядка розташовуються симетрично відносно середини рядка), за шириною (вирівнювання за лівим і за правим краєм одночасно). Ці значення вибираються зі списку Вирівнювання, що відкривається. Вони також можуть бути встановлені за допомогою відповідних кнопок панелі інструменті в: За лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною.

Властивості відступ зліва і відступ справа визначають відстань лівої і правої межі абзацу від відповідно лівої і правої границі робочої частини сторінки. Робочу частину сторінки визначають її поля. Про встановлення розмірів полів на сторінці ви дізнаєтесь далі. Наіічастішс для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи і зліва, і справа. А для віршів, списків, означень, правил відступи збільшують.

Властивість відступ першого рядка визначає положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі. У полі Перший рядок встановлюється одне із значень: немає (відступ першого рядка відсутній), відступ (початок першого рядка знаходиться справа від лівої межі абзацу) або виступ (початок першого рядка знаходиться зліва від лівої межі абзацу). А у полі на з лічильником встановлюється значення відступу або виступу.

Звертаємо вашу увагу, що позиція початку абзацу встановлюється саме значенням цієї властивості, а не введенням пропусків.

Значення останніх трьох властивостей можна також встанови!и за допомогою маркерів на горизонтальній лінійці.

Властивості Інтервал перед та інтервал після визначають додаткову відстань абзацу від попереднього і наступного абзацу відповідно.

Звертаємо вашу увагу, якщо необхідно відділити абзац або кілька абзаців від інших, то потрібно змінити значення цих властивостей, а не пропускати порожні рядки.

Властивість міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками абзацу. Вона може набувати таких значень:

♦ одинарний — відстань між даним рядком і попереднім дорівнює найбільшому розміру символів даного рядка;

♦ полуторний — у 1,5 рази більший одинарного;

♦ подвійний — у 2 рази більший одинарного;

♦ мінімум — не менше від вказаного значення;

♦ точно — дорівнює вказаному значенню;

♦ множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане значення.

Найчастіше в тексті використовують одинарний, полуторний і подвійний інтервали.

Значення цієї властивості можна встановити також за допомогою кнопки Міжрядковий інтервал зі списком, що відкривається.

V. Практична робота.

Зпитання та завдання

1. Назвіть кілька властивостей абзацу? Як можна встановити їх значення?

2. Назвіть властивості абзацу, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали вікна Абзац.

3. Що визначає властивість вирівнювання? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

4. Що визначають властивості відступ зліва і відступ справа? Як можна встановити значення цих властивостей?

5. Що визначає властивість відступ першого рядка? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

6. Що визначають властивості інтервал перед і інтервал після? Як можна встановити значення цих властивостей?

7. Що визначає властивість міжрядковий інтервал? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

8. Відкрийте будь-який текстовий документ. Виділіть перший абзац. Виберіть команду Буквиця меню Формат. Встановіть: положення — в тексті, висота в рядках — 2, відстань від тексту — 0,5 см. Виберіть кнопку ОК. Виділіть по черзі інші абзаци і виберіть цю ж команду. Встановіть інші значення властивостей, змініть шрифт. Змініть колір буквиць.

VI. Підсумки уроку

VII. Повідомлення д/з

--Користувач:Natalia Puzanova 13:00, 8 квітня 2010