ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ Тематичне тестування43 9

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема. Атестація з теми «Основи алгоритмізації та програмування».

Мета: перевірити якість засвоєння всього розділу «Основи алгоритмізації та програмування»; знання основних положень і понять з програмування; провести тематичну атестацію за допомогою комп'ютерного тестування та виконання контрольної роботи; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати працьовитість, уважність, наполегливість у роботі.

Учні повинні знати: структуру програми, команди розгалуження та повторення, основні алгоритми опрацювання табличних та рядкових величин, оператори побудови графічних об'єктів, принципи створення та використання підпрограм, порядок їх виконання на комп'ютері, команди роботи в середовищі мови програмування Тuгbо Pascal 7.0.

Учні повинні вміти: створювати найпростіші лінійні програми, програми з розгалуженнями, повтореннями, програми обробки масивів, рядкових величин, описувати підпрограми та графічні об'єкти мовою програмування; виконувати створені програми на комп'ютері, дати відповіді на запитання з «Основ алгоритмізації та програмування».

Тип уроку: урок контролю та оцінювання навчальних досягнень.

ХІД УРОКУ

І. Постановка теми, мети

II. Інструктаж щодо виконання тестування на комп'ютері

III. Проходження тестування та виконан¬ня контрольної роботи на комп'ютерах

ТЕСТ

Варіант 1

1. Який файл відповідає за запуск роботи в інтегрованому середовищі Turbo Pascal 7.0?

а) turbo.com ;

b) pascal.exe;

с) turbo.exe;

d) turbo.tpl;

е) pascal.com.

2. Як вийти з середовища Turbo Рascal 7.0?

а) А1t+F5;

b) А1t+Х;

с) пункт меню Fі1е/Sаvе аs...;

d) Пункт меню File/Ехіt;

e) Alt+F9;

3. Що таке «компіляція програми» ?

а) створення ехе-файла програми;

b) створення запускного файла програми;

с) активізація попереднього вікна;

d) меню для роботи з вікнами;

e) розгортання активного вікна на повний екран.

4. Як запустити програму на виконання?

а) Shift + Insert;

b) А1t + Еnter;

с) F3;

d) пункт меню Run / Run;

е) Ctrl+F9.

5. Які із записаних процедур є процедурами введення даних?

а) write(b);

b) writeln( ' Привіт ‘ );

с) readln( t) ;

d) read (m, n) ;

e) V:=7;

6. Вкажіть, де допущені помилки при ви¬веденні даних, якщо b — змінна дійсного типу?

а) writeln( ' Значення рівне, b:2:4);

b) writeln(b:2:4) ;

с) write ( ' Значення рівне ', b:2:4);

d) writeln(b:2);

е)writeln(' Значення рівне ‘, b:2:4).

7.Змінна х: =3255. Яке буде отримано значення у в результаті виконання команди: y :=х div 100?

а) 32;

b) 32.55;

с) 0.3255;

d) 3.2Е1;

e) 32.0.

8. Змінна х: =3255. Яке буде отримано значення у в результаті виконання команди: у:=х mod 100?

а) 55.0;

b)55;

с)0.55;

d) 3255Е-2;

e) 32.55.

9. Де є помилки в записах функцій?

а) sin*3х;

b) ctn(2*х) ;

с) abs(2*х) ;

d) cos(3*х) ;

е) sin(3*х)^2.

10. Яка функція знаходить квадратний корінь виразу?

а) sqr ;

b) sqrt ;

с) ехр ;

d) abs ;

е) ln.

11. Як знайти тангенс змінної m?

а) tan(m) ;

b) sin/cos m;

с) sin(m)/сos(m) ;

d) tg (m) ;

e) tg m.

12. а:=1; b:=-5; с:=-6. Якого значення набуде змінна d, якщо d:=sqrt(sqr(b)-4*а*с) ?

а)1;

b)49;

с)-7;

d)-1;

e) 7.

13. Як знайти квадратний корінь із суми квадратів х та у?

а) sqrt(х*х+у*у);

b) sqrt(sqr (х) + sqr(у)) ;

с) sqr(х*х+у*у);

d) sqr (sqrt(х) + sqrt(у)) ;

e) sqr (sqr (х) + у*у)) .

14. Якого значення набуде змінна у в результаті виконання дій: а: =5; іf а>8 then у:=-1 else у: =10;?

а)-1;

b)1;

с)10;

d) 5;

e) 8.

15. Якого значення набуде змінна y в результаті виконання дій: а:=5; іf (а>8) оr (а<6) then у:=-1 else у:=10;?

а)-1;

b)5;

с)6;

d) 8;

e) 10.

16. Якого значення набуде змінна у в результаті виконання дій: а:=5; іf (а>8) and (а<6) then у:=-1 else у:=10;?

а)-1;

b)5;

с)6;

d)8;

e) 10.

17. Якого значення набуде змінна m в результаті виконання дій: m:=1; for і: =2 to 5 do m:=m*і; ?

а) 5;

b)15;

с) 240;

d) 120;

е)0.

18. Якого значення набуде змінна n в результаті виконання дій: n:=0; while n<10 do n:=n+3;?

а) 12;

b)10;

с)9;

d)0;

e) 11.

19. Якого значення набуде змінна b в результаті виконання дій: b:=1; repeat b:=b/2; until b<=1;?

а)1;

b) 0.5;

с)-0.5;

d)-1;

е)0.

20. Нехай елементи одновимірного масиву r [1:10] набувають відповідно значень -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 9; 11;13. Які значення буде надруковано в результаті виконання дій: for і: =5 downto 1 do writeln(r[2*і]);?

а)-5, -1,3, 7, 11;

b) 13, 9, 5, 1, -3;

с)-3, 1, 5, 9, 13;

d)-5,-3,-1, 1, 3;

e) 13, 11,9, 7,5.

21. Індексом у масиві називається:

а) значення елемента в масиві;

b) послідовність елементів одного типу;

с) структура з прямим доступом;

d) місцезнаходження елемента в масиві;

e) ім'я елемента масиву.

22. Опис масиву n:array [1..10] of real; означає:

а) масив N містить 11 дійсних чисел з індексами від 0 до 10;

b) масив N містить 10 цілих чисел з індексами від 1 до 10;

с) масив N містить 11 цілих чисел з індексами від Одо 10;

d) масив N містить 10 чисел від 1 до 10;

e) масив N містить 10 дійсних чисел з індексами від 1 до 10.

23. Де допущено помилки у виведенні значення елемента масиву?

а) write(‘ a [‘ , i ,' ] = ‘ , а[і]) ;

b) write(‘ a [‘ , i ' , ] = ‘ , а[і]) ;

с) write(‘ a [‘ , j ,' ] = ‘ , а[і]) ;

d) writeln(‘ a [‘ , i ,' , ‘ , j , ‘ ] = ‘ , а[і,j]) ;

e) writeln(‘ а[і,j] ‘ ) .

24. Які методи впорядкування табличних величин ви знаєте?

а) метод заміни;

b) метод включення;

с) метод виключення;

d) метод обміну («бульбашки»);

e) метод вибору.

25. Яку максимальну кількість символів може містити рядкова величина?

а) 255;

b) 254;

с) 256;

d) 250;

e) 512.

26. Нехай задана рядкова величина а: =' інформатика'. Який фрагмент цього тексту виділить процедура сору (а, 3,5) ?

а) рма;

b) інфор;

с) ика;

d) форма;

e) атика.

27. var b:string; b:= ' Алгоритм найкращий '; n: =length(b) ; Чому дорівнює n?

а) 17;

b)19;

с)18;

d)20;

e) 255.

28. Нехай змінна r має значення «Рівненська школа ». Чому дорівнює r після виконання процедури delete (r,1,10) ;?

а) Рівненськ;

b) Рівненська;

с) а школа;

d) школа;

e) а.

29. Локальними називаються змінні, що:

а) описані в допоміжних алгоритмах;

b) описані в основному алгоритмі;

с) описані у виведенні результатів;

d) описані в підпрограмах;

e) описані в заголовку.

30. Які типи підпрограм ви знаєте?

а)результат;

b) вибір;

с)процедура;

d) параметр;

e) функція.

31. Параметри, які передаються у підпрограму при її виклику, називаються:

а) формальними;

b) фактичними;

с) глобальними;

d) локальними;

e) функціональними.

32. Опис підпрограм здійснюють за допомогою службових слів:

а) insert;

b) function;

с) procedure;

d) delete;

e) begin.

33. Задайте зелений колір майбутнього зображення:

а) setbkcolor(3);

b) setcolor (green) ;

с) putpixel(100,100,2) ;

d) putpixel(100,100,3);

e) setcolor(2).

34. Яка процедура ініціалізує графічний режим?

a) driver;

b) mode;

с) pieslice;

d) initgraph;

e) detect.

35. Запишіть команду малювання відрізка з кінцями (150,150), (200, 200) поточним кольором).

а) lіnеtо(150,200) ;

b) lіnе(150,200,150,200) ;

с) 1іnеtо(150,150,200,200) ;

d) lіnе(150,150,200,200);

е) 1іnе(150,200).

36. Що робить команда closegraph ?

а) закриває графічний режим;

b) задає спосіб заповнення замкнутої області;

с) задає графічний режим;

d) відкриває графічний режим;

e) виводить текст у графічному режимі;

37. Функція визначення кількості елементів у типізованому файлі:

а) seeк ;

b) filesize;

с) append;

d) read;

e) eoln.

38. Процедура відкриття файла даних для читання:

а) rewrite;

b) close;

с) erase;

d) reset;

е) rename.

Варіант 2

1. Який файл відповідає за бібліотеку стандартних процедур та функцій Turbo Pascal 7.0?

а) turbo.com;

b) pascal.ехе;

с) turbo.ехе;

d) turbo.tpl;

e) pascal.соm.

2. Як переглянути результати роботи програми, створеної в середовищі Turbo Pascal 7.0?

а) А1t+F5;

b) Alt +Х;

с) Fі1е/Sаvе аs...;

d) Fі1е/Ехit;

е) Аlt+F9.

3. Що робить команда Аlt + FЗ?

а) створює ехе-файл програми;

b) закриває активне вікно;

с) активізує попереднє вікно;

d) викликає меню для роботи з вікнами;

e) розгортає активне вікно на повний екран.

4. Як здійснити компіляцію програми?

а) Ctrl+F9;

b) Аlt+Еntеr;

с) FЗ;

d) Run/Run;

е) Аlt+F9.

5. Які із записаних процедур є процедурами виведення даних?

а) write(b) ;

b) writeln ( ' Привіт ' );

с) readln(b);

d) read (m,n) ;

e) v:=7;

6. Вкажіть, де допущені помилки при введенні даних?

а) readln ( ' Значення рівне ' , b: 2 : 4) ;

b) read (b: 2:4) ;

с) readln (b, m) ;

d) read (b;m) ;

e) readln (а,b,с) ;

7. х: =4567. Яке значення у буде отримано в результаті виконання команди: у:=х div 100?

а) 45.67;

b) 0.4567;

с) 45;

d) 4.5Е1;

e) 45.0.

8. х: =4567. Яке значення у буде отримано в результаті виконання команди: у:=х mod 100?

а) 67Е-2;

b) 0.67;

с) 45Е-2;

d) 67;

e) 67.0.

9. Де є помилки в записах функцій?

a) cos (4*x) ;

b) abc(7*x) ; c)cos*2x; d)sin(3*x); e)cos(3*x)A2;

10. Яка функція знаходить квадрат виразу?

a) sqr;

b) sqrt;

c) exp;

d) abs;

e) ln.

11. Як знайти котангенс змінної m?

a) ctan (m) ;

b)cos/sin m;

c) ctg (m) ;

d)cosm/sinm;

e) cos (m) /sin (m) ;

12. a:=1; b:=-5; c:=6. Якого значення набуде величина d, якщо d:=sqrt(sqr(b)-4*a*c)?

a)l;

b)49;

c)-7;

d)-l;

e)7.

13. Як знайти квадрат із суми коренів х та у?

a) sqrt(x*x+y*y);

b)sqrt(sqr(x)+sqr(у));

с)(sqrt(x)+sqrt(у))*(sqrt(x)+sqrt(у));

d)sqr(sqrt(x)+sqrt(у));

є)sqr(sqr(x)+y*y)) ;

14. Якого значення набуде змінна у в результаті виконання дій: а:=9; if a>7 then у:=-1 else у:=10?

а)-її

b)1;

с)10;

d)5;

e) 8.

15. Якого значення набуде змінна у в результаті виконання дій: а:=9; if (a>7) or (a<6) then у:=-1 else у:=10?

а) 5;

b)6;

c)-1;

d)8;

e) 10.


16. Якого значення набуде змінна у в результаті виконання дій: а:=9; if (a>7) and (a<6) then y:=-l else у:=10?

а)-1;

b)5;

с)6;

d) 10;

e) 8.

17. Якого значення набуде змінна m у результаті виконання дій: m:=l; for i:=3 to 6 do m:=m*i ;?

a) 120;

b) 360;

с)20;

d) 240;

е)0.

18. Якого значення набуде змінна n у результаті виконання дій: n:=l; while n<10 do n:=n+4;?

a) 12;

b) 14;

с)9;

d)0;

e) 13.

19. Якого значення набуде змінна b в результаті виконання таких дій: b:=1; repeat b:=b/2; until b<0.5;?

a)l;

b) 0.5;

c) 0.25;

d) -0.25;

e)0.

20. Нехай елементи одновимірного масиву r [1:10 ] набувають відповідно значень -5; -3;-1; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13. Які значення буде надруковано в результаті виконання дій: for і: =5 downto 1 do writeln(r[2*i-l]);?

a)-5,-1, 3, 7, 11;

b) 13, 9, 5, 1, -3;

c) -3, 1, 5, 9, 13;

d)-5,-3,-1, 1, 3;

e) 11, 7, 3,-1,-5.

21. Масивом називається:

a) значення елемента в масиві;

b) послідовність елементів одного типу;

c) структура з прямим доступом;

d) місцезнаходження елемента в масиві;

e) ім'я елемента масиву.

22. Опис масиву n: array [ 1. . 15] of integer; означає:

а) масив N містить 16 цілих чисел з індексами від 0 до 15;

b) масив N містить 15 дійсних чисел з індексами від 1 до 15;

с) масив N містить 15 цілих чисел з індексами від 1 до 15;

d) масив N містить 11 цілих чисел з індексами від 0 до 10;

e) масив N містить 15 чисел від 1 до 15.

23. Де допущені помилки у виведенні значення елемента масиву?

а) write(‘ b [‘ , i ,' ] = ‘ , b[і]) ;

b) write(‘ b [‘ , i ' , ] = ‘ , b[і]) ;

c) writeln(‘ b [‘ , i ,' , ‘ , j , ‘] = ‘ , b[і,j]) ;

d) write(‘ b [‘ , j ,' ] = ‘ , b[і]) ;

e) writeln(‘ b [i,j] ‘) ;

24. Яких методів впорядкування табличних величин не існує?

а) метод заміни;

b) метод включення;

с) метод виключення;

d) метод обміну («бульбашки»);

e) метод вибору.

25. Яку максимальну кількість символів може містити рядкова величина?

а) 254;

b) 256;

с) 255;

d) -255;

e) 300.

26. Нехай задана рядкова величина а: =' Рівненська школа'. Який фрагмент цього тексту виділить процедура сору(а,12,5);?

а) Рівненська;

b) школа;

с) Рівненська ш;

d) енська школа;

e) енська.

27. Var b: string; Ь: =' Інформатика - найцікавіший предмет у школі ' ; n:=length(b); Чому дорівнює n?

а) 42;

b) 6;

с) 44;

d) 38;

e) 255.

28. Нехай змінна r має значення ‘ Рівненська школа '. Чому дорівнює m,якщо m:=роs(' школа ',r);?

а) 12;

b)1;

с)16;

d) 8;

e) 11.

29. Глобальними називаються змінні, що:

а) описані в основному алгоритмі;

b) описані в допоміжних алгоритмах;

с ) описані в описовій частині програми після заголовка;

d) описані в підпрограмах;

e) описані у виведенні результатів.

30. Які параметри називаються формальними?

а) ті, які є від'ємними;

b) ті, що вказуються у заголовку підпрограми;

с) ті, що набувають значень фактичних параметрів;

d) ті, що вказуються в заголовку основної програми;

e) ті, що передаються у процедуру.

31. Підпрограма — це:

а) засіб скорочення тексту програми;

b) засіб підвищення структурованості програми;

с) поіменована група команд, яку описують в основній програмі;

d) стандартна функція;

e) арифметичний вираз.

32. Опис підпрограм не містить таких службових слів:

а) insert;

b) function;

с) procedure;

d) delete;

e) begin.

33. Задайте синій колір тла:

а) setbkcolor (1) ;

b) setcolor(1);

с) putpixel(100,100, 2) ;

d) setbkcolor(blue);

e) setcolor(1);

34. Яка процедура відключає графічний режим?

а) driver;

b) mode;

с) closegraph;

d) initgraph;

e) delect;

35. Запишіть команду побудови кола радіусом 50 і центром (150,150).

а) fillellipse(150,150,50,50);

b) circle(150,50,150);

с) ellipse(150,150,50,50);

d) circle(150,150,50);

e) line(150,150,200,200);

36. Побудуйте незафарбований прямокутник з координатами діагонально протилежних вершин (120, 120), (230, 230).

а) rectangle(120,120,230,230) ;

b) recttangle(120,230,120,230);

с) bar(120,120,230,230) ;

d) bar (120,230,120,230) ;

e) line(230,230,120,120);

37. Функція визначення кінця файла:

а) close;

b) append;

с) eof ;

d) read;

е) eoln.

38. Процедура відкриття файла даних для запису:

а) rewrite;

b) close;

с) erase;

d) reset;

e) rename.

Відповіді:

Практична43.JPG