Неперервне навчання

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
Навчання 5.jpg

Неперервне навчанняце засіб життєдіяльності людини, процес придбання їм необхідних знань, умінь, навичок і якостей у міру виникнення потреби в них, що відбувається протягом усього життя людини.

Вважалось, що неперервне навчання людини протягом усього її життя починалося після того, як вона набувала якусь освіту і починала трудитися. Тобто багато вчених і практик неперервну освіту повели до внеформальної і не- формальної освіти.

Неперервне навчання потребує цілісного підходу до освіти. Воно здійснюється в найрізноманітніших середовищах, включаючи робочі місця, діяльність місцевих громад, і має бути доступним для всіх людей і груп суспільства. Розробка ефективних програм неперервного навчання має грунтуватися на координації і співпраці відповідних інститутів та організацій на всіх рівнях.

Неперервна освіта

Shutterstock 4876903 c.jpg

Неперервна освіта – це організоване навчання, детерміноване системою чинників і умов, що забезпечують неперервне навчання людини. У процесі вивчення концепції неперервної освіти, а також, її практичної реалізації були намічені деякі основні концептуальні підходи до організації неперервної освіти. Стало ясно, що й у теоретичному плані, і для практичної організації неперервної освіти важливо розрізняти в ньому дві підсистеми (або сфери): початкову або базову і наступну або після базову освіту. Ці підсистеми, або сфери, різняться у своїми цілями і задачами, основними принципами організації процесу навчання, по освіті, теорії, формами і методами навчання, по підготовці викладачів для кожній із них.

Початкова освіта

Ціль початкової освіти – базове підготування людини до самостійного існуван- ня в суспільстві, тобто постачання його таким комплексом поглядів, знань, умінь, навичок і якостей і життєвих принципів, які б дозволили йому включитися в актив- не виробниче і соціальне життя і мати передумови для продовження або поновлен- ня навчання. Теорію, форми і методи навчання в даній сфері, а також підготування викладачів для неї визначають педагогічні принципи навчання. Підсистема, або сфера початкової освіти, у сучасних умовах на практику являє собою формальну освіту в тих межах, що у тієї або іншій країні рахуються достат- німи для вступу індивіда в соціально- виробничу сферу. З погляду окремої особис- тості рівень початкової або базової освіти встановлюється самою людиною.

Наступна освіта

Ціль наступної освіти – розвиток отриманих і придбання нових знань, на- вичок, умінь, якостей, поглиблення і зміцнення світоглядної, ціннісних орієнта- ції, розкриття всіх спроможностей людини в соціально-економічних умовах, що змінюються. Підсистема, або сфера, наступної освіти в сучасних умовах містить у собі різно- манітні види і форми освіти дорослих, навчання в рамках якого визначаються андра- гогічними принципами навчання. Отже, концепція неперервної освіти передбачає:

  • більш раціональний розподіл періодів навчання і трудової діяльності людини протягом усього його життя;
  • підрозділ навчання на фазі початкового або базового, і наступного, або післябазової освіти;
  • придбання необхідних людині умінь, навичок, знань, якостей, ціннісних орієнтації в міру виникнення потреби в них.

Неперервна освіта словами видатних людей

Doz sig in hand.jpg

Г.Даве вважає, що «неперервна освіта – це процес особістісного, соціального і професійного розвитку індивіда протягом його життя, здійснюваний із метоюудосконалювання якості життя як індивідів, так і їхніх общин. Це всеосяжнай об’єднуюча ідея, що включає формальне, внеформальное і неформальне на-вчання, здійснюване з метою придбання й удосконалювання просвітництва, атакож досягнення як можна більш повного розвитку різноманітних сторін життяна різних її щаблях. Вона пов’язана як із розвитком особистості, так і із соці-альним прогресом. От чому такі ідеї, як «учитися бути» і « щонавчається абообучаемое суспільство» асоціюються з цією концепцією»

О.П.Владиславлев: «Під неперервною освітою ми розуміє-мо систематичну, цілеспрямовану діяльність по одержанню й удосконалюваннюзнань, умінь і навичок як у будь-яких видах загальних і спеціальних навчальнихзакладів, так і шляхом самоосвіти»

Н.Г.Ничкало вважав, що «поштовхом для створення теорії неперервної освіти стала глобальна концепція єдності світу, згідно з якою всі структурні частини людської цивілізації тісно взаємозв’язані і взаємозумовлені. І саме Людинає найважливішою цінністю, найважливішою умовою і найпотужнішим «виробником» всього, що потрібно для життя на планеті Земля»

Відповідно до визначення Р. Даве, неперервна освіта – це «всестороннє по-няття, включаюче формальне, неформальне і внеформальное (кіно, радіо, відео,телебачення, книги і т. ін.) навчання індивіда з метою досягнення ним якнайпов-нішого розвитку в особовому, соціальному і професійному житті, що продовжу-ється протягом всього його життя. Воно є всеосяжним і включає навчання, якемає місце удома, в школі, в соціальному житті і на робочому місці, через засобимасової інформації і за допомогою інших ситуацій і структур, з метою отриманняі вдосконалення освіти»

Польські фахівці 3. Людкевіч і Ю. Пултужицки пишуть, що «неперервна освітаполягає не стільки в неперервному процесі навчання, скільки в такому вивченні задачі мети окремих елементів учбової системи, які могли б привести до максимально-го ефекту неперервної освіти, який би був набагато значнішим, ніж сума результа-тів, досягнутих окремими елементами освіти. Якщо ця умова дотримуватиметься,то тоді можна сказати, що в системі освіти реалізований принцип неперервності»

Література

  1. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Київ. – 2001. – вип. 1. – С.13-15.
  2. Владиславлев А. Непрерывное образование. Проблемы и перспективы. – М., 1978, -178с.-С.33.
  3. Концепция непрерывного образования. // Бюл. Гос. Ком. СССР по нар.образованию. Сер.:Высшие и средн. учеб. заведения…- М.,1989, С.3
  4. Ничкало Н.Г.Неперервна професійна освіта як світова тенденція.Професіна освіта в зарубіжних

країнах: порівняльний аналіз.-Черкаси: ВИБІР, 2000.-322с.-С.46.


Посилання

[http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/NPO/2008_1/.../08_01npolsnoc.pdf ]

[http://www.coe.int/t/dg4/.../Glossary_EDCUkraineDec%202005.pdf ]

[http://www.referaty.com.ua/ukr/details/1560/ ]

[http://www.referatu.net.ua/referats/23/8731/?page=4 ]

Корисно прочитати: Неформальне навчання Змішане навчання