Мультимедійний проект

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Технологія написання програми на проектну роботу з програмування включає в себе такі етапи:

 формулювання мети і постановка завдань;

 відбір матеріалу, його методичний і психолого-педагогічний аналіз;

 підготовка проекту;

 написання сценарію;

 програмна реалізація за допомогою вибраного засобу;

 виправлення синтаксичних, логічних, методичних та лінгвістичних помилок в системі.

Мультимедійні проекти

Застосування комп'ютерних презентацій у процесі навчання дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу і проводити заняття на якісно новому рівні, використовуючи замість аудиторної дошки проектування слайдів з екрана комп'ютера на великий настінний екран або телевізійні приймачі. Можливість використання презентації на уроці, що проходить у класі, де учнівські місця обладнані персональними комп'ютерами, що разом з учительським комп'ютером об'єднані в мережу. Можливість використання презентації як елемента сучасного уроку інформатики не виключає провідної ролі вчителя в навчально-виховному процесі, а лише спрямована на підвищення ефективності уроку, урахування індивідуальних особливостей учнів.

На сьогоднішній день найбільш популярною темою є створення мультимедійного проекту. У ньому кожен проявити на повну силу свою творчу індивідуальність, інтелект, знання, художній смак. Мультимедійний проект - це дуже схоже на документальний фільм, тільки на комп'ютері. Тут є музика, кольорові ефекти, рухи(анімація), звук. Головним в мультимедійному проекті є сценарій.

В даний час розробці мультимедійних продуктів приділяється багато уваги, особливо коли мова йде про енциклопедії, розважаючі і навчаючі програми. Мультимедійний проект - це, по-перше, програмний продукт, який обов'язково надає користувачу інтерактивний, діалоговий режим роботи, що припускає обмін командами і відповідями між людиною і комп'ютером. По-друге, - це середовище, де використовуються різноманітні відео - і аудіо ефекти. Отже, мультимедійний продукт - це інтерактивна комп'ютерна розробка, в склад, якої можуть входити музичне супроводження, відео кліпи, анімація, галереї картин і слайдів, різноманітні бази даних і т. д. Мультимедійні продукти можна поділити на:

 Енциклопедії;

 Навчальні програми;

 Розвиваючі програми;

 Програми для дітей;

 Ігри.

Щоб продукт був цікавіший можна використати різноманітні додаткові програми, які зроблять роботу користувача кращою для сприйняття. Щоб добитися такого ефекту необхідно виконати слідуючи дії:

 простота вводу інформації;

 зручність пошуку, перегляду і відбору інформації;

 можливість використання інформації з інших програмних продуктів;

 можливість пере настройки проекту(добавлення нової інформації чи стирання її);

 дружній інтерфейс, який забезпечує інтерактивний режим;

 наочність подання інформації.

Розробку мультимедійного продукту в навчальних цілях можна вести на базі додатків Microsoft Office, а для підготовки матеріалу використати додаткові програмні продукти. Саме для демонстрації малюнків чи кліпів доцільно скористатися додатком PowerPoint.

Перш як пропонувати вчителям виконувати перше завдання в ролі учня, можна організувати з вчителями психологічні вправи (Додаток 5, вправи № 7, 8, 9), які допомогли б вчителеві виконувати роль учня. Ця вправа складається з основних п'яти кроків, які стануть традиційними при створенні учнівських та вчительських робіт.

1.Аналіз прикладів учнівських мультимедійних презентацій. Спочатку протягом 15 хв. вчителям пропонується проаналізувати приклади учнівських презентацій, що зберігаються на програмному компакт-диску. Крім вказаних у посібнику питань, на які доцільно вчителю відповісти, слід запропонувати та обговорити з вчителями питання: Що у процесі реалізації навчального проекту робили учні? Як вони про це розповіли в презентації? Які дієслова за рекомендаціями було використано в презентації і на формування яких навичок мислення вони вказують?” Запишіть ці запитання на дошці – вчителі при аналізі прикладів повинні їх постійно бачити.

Доведіть, що за допомогою переглянутих презентацій в учнів дійсно формуються знання та вміння: усний виступ перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для повідомлення про результати самостійного дослідження. Необхідно, щоб при обговоренні вказаних запитань вчителі давали аргументовані відповіді на те, що конкретно робили в проекті учні, використовуючи при цьому таблиці.

2.Шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному проекті (5 хв.). Цей крок доцільно провести як обговорення в групі конкретних презентацій учнів, які могли дати можливість з'ясувати вчителеві ідеї щодо використання у навчальному процесі презентацій. Крім того, можна використати ідеєю вправи «До і після», коли спочатку демонструється учнівська презентація інформаційного типу, а потім подається учнівська презентація, що відповідає вимогам, які висуваються до складових Портфоліо.

3.Планування вмісту учнівської мультимедійної презентації (10 хв.). Цей крок передбачає заповнення учнем плану та сценарію презентації. Вибірково перегляньте результати планування та особливо зверніть увагу вчителя на те, яким чином у презентації подаються дії учнів (одного чи групи): план дослідження, інтерпретація фактів, подій, процесів, що вивчаються; порівняння, оцінювання, аналіз, діаграми або графіки тощо.

4.Розробка сценарію учнівської мультимедійної презентації (10 хв.). При розробці сценарію презентації обмежте учнів у створенні лише 6-7 слайдів, інакше вони намагатимуться, як свідчить практика, планувати великі презентації, що містять багато тексту, взятого із Інтернету чи інших джерел, і не відображають самостійної дослідницької роботи учнів. Обов'язково запропонуйте їм використати в презентації організаційну діаграму будь-якого типу, звичайну діаграму чи графік, що відображатимуть результати дослідницької діяльності учнів, елементи порівняння процесів чи фактів, посилання на інформаційні джерела та висновки.

5.Створення мультимедійної презентації за допомогою програми MS PowerPoint. Під час створення презентації за розробленим сценарієм та планом можна побудувати роботу таким чином. Запитайте, скільки учнів вже взагалі створювало та використовувало презентації для доповіді про результати своєї професійної діяльності або при навчанні своєму предмету. Методично обґрунтованим кроком буде почати подальшу роботу учнів із ознайомлення їх з середовищем MS PоwerPoint та алгоритмом створення в ньому презентації.

Для цього організуйте роботу в середовищі MS PоwerPoint на основі принципу «Роби, як я», тобто тренер демонструє і пояснює, як виконувати певний крок щодо створення презентації, а вчителі на своїх комп'ютерах повторюють ці дії. За допомогою мультимедійного проектора або інших засобів унаочнення дій за комп'ютером виконайте послідовно демонстрацію таких операцій:

• завантаження програми MS PowerPoint;

• налагодження панелей інструментів і меню;

• добавлення заголовку та підзаголовку першого слайда;

• збереження презентації у звичайному форматі;

• добавлення заголовків слайдів до структури;

• запуск презентації на виконання;

• добавлення слайдів різного типу: з текстом, з об'єктами (таблиця, діаграма, організаційна діаграма, малюнок, графічний об'єкт тощо);

• вставляння до слайду графічних об'єктів, діаграми, організаційної діаграми, графічних зображень з Колекції;

• збереження презентації та її запуск на виконання після добавлення кожного нового слайду;

• пересування по слайдах у режимі перегляду структури;

• запуск демонстрації презентації;

• зміна шаблону оформлення слайдів.

Всі перераховані операції у середовищі для створення презентацій можна продемонструвати з паралельним виконанням їх усіма слухачами за 30 хв. При цьому доцільно створювати учнівську презентацію на 5–6 слайдів за конкретним, заздалегідь продуманим сценарієм ( своїм або тим, що пропонує тренер).

Дуже важливо при початковому знайомстві з новою комп'ютерною програмою та при виконанні перших вправ у відповідному середовищі, щоб користувач мав перед собою орієнтир очікуваного результату та намагався прагнути до його одержання. Тому запропонований приклад для створення учнівської презентації доцільно роздрукувати для кожного вчителя, який слугуватиме орієнтованою основою дій. Далі доцільно надати учням можливість закріпити одержані знання та вміння та створити заплановану власну учнівську презентацію за підготовленим сценарієм. На таку роботу можна відвести учням до 30 хв.

Нагадайте вчителям, що учнівська презентація не повинна бути великою і нагадувати інформаційний довідник з деякої теми, хоча може і з дуже цікавим матеріалом, що інформація на слайдах подається здебільшого у вигляді тез, а не повних речень, текст із слайду повинен читатися на відстані 6–8 м від екрану.

Час, що залишився, доцільно витратити на пояснення вчителям принцип вставляння до презентації гіперпосилань, налагодження ефектів анімації при зміні слайдів, збереження презентації у різних форматах та закріплення одержаних знань при виконанні самостійної роботи. Зверніть увагу учнів на те, що велика кількість анімаційних ефектів дратує. Анімації використовуються для того, щоб зробити наголос, виділити деякі ключові слова, назви, відділити один абзац від іншого тощо. Колір шрифту і фону мають узгоджуватися, легко читатися та відповідати змісту проекту.

Як свідчить практика, учні потребують більше часу на сценарну та змістовну роботу з презентацією як на технічне її виконання. Вони ще не один раз звертатимуться до її доопрацювання та вдосконалення, це дає змогу глибше засвоїти правила роботи в середовищі Microsoft PowerPoint. Застосування таких методичних прийомів формує у учня вміння та навички по створенню презентацій, а саме головне – у результаті вони починають розуміти, чим відрізняється презентація від великого твору, методичних розробок, як вона може доповнювати доповідь учня чи вчителя та які дидактичні та методичні функції вона може виконувати, які навички формуються у дитини при створенні та використанні презентації. Важливо, щоб вчитель у подальшому намагався наполягати, щоб презентацію учень використовував для наочного подання результатів своєї самостійної.

Створити електронний довідник

• Мій дім – моя фортеця;

• Чудове поруч з нами;

• Мій клас;

• Майбутнє моєї школи.

• І.Франко і Тернопіль;

• Де живуть іншомовні слова;

• Себе я бачу в дзеркалі природи;

• Народні звичаї. Весілля;

• Народні звичаї. Хрестини;

• Великдень на Тернопіль

• Символи моєї держави;

Деякі вимоги:

Презентація повинна містити тригери, гіперсилки, кнопки керування, використані шаблони, різні об’єкти (діаграми, рисунки), різні варіанти анімацій. Перегляд прикладу:

http://www.scribd.com/doc/3243022/