Мережева модель даних

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Мережева модель данних)
Перейти до: навігація, пошук

Мережева модель бази даних (англ. network model database) – це сукупність об’єктів різного рівня, де кожен об’єкт може бути зв’язаний з іншими.

Мережева.jpg

Використовується для задання даних про родовід від двох предків. Мережева модель даних схожа на ієрар­хічну. Вона має ті самі основні складові (вузол, рівень, зв’язок), однак характер їх відносин принципово інший. У мережевій моделі прий­нятий вільний зв’язок між елементами різних рівнів.


Структура мережевих моделей

Вершина, Вузол - базове поняття: точка, де можуть сходитися, виходити ребра і дуги. Безліч вершин графа G позначається V (G).

Графом називається сукупність двох кінцевих множин:

- безлічі точок, які називаються вершинами, і безлічі пар вершин, які називаються ребрами. Якщо розглянуті пари вершинє впорядкованими, тобто на кожному ребрі задається напрямок, тограф називається орієнтованим, інакше - неорієнтовані. Послідовність неповторюваних ребер, що веде від деякої вершини доіншого, утворює шлях.

Граф називається зв'язковим, якщо для будь-яких двох його вершин існуєшлях, що з'єднує їх, інакше граф називається незв'язних.

Вузол.jpg

В економіці найчастіше використовуються два види графів: дерево і мережа.

Дерево являє собою зв'язний граф без циклів, що має вихіднувершину (корінь) і крайні вершини; шляху від початкової вершини до крайніхвершин називаються гілками.

Мережа - це орієнтований кінцевий зв'язний граф, що має початковувершину (джерело) і кінцеву вершину (сток). Таким чином, мережева модельявляє собою граф виду «мережа».


Рівень — умовна горизонтальна лінія або площина, що служить межею висоти. Часто поняття використовується як міра величини, розвитку, значущості або ж ступінь якості, досягнута величина.


Побудова мережевих моделей

Мережеві моделі можуть бути широко використані на всіх вітчизняних підприємствах при розробці як довгострокових, так і поточних планів.За допомогою мережевих моделей можна поєднати в єдину систему всі матеріальні, трудові, фінансові та багато інших ресурсів та засоби виробництва і в ідеальних (планованих), і в реальних (існуючих) економічних умовах. У всіх системах мережного планування основним об'єктом моделювання служать різноманітні комплекси майбутніх робіт, наприклад маркетингові дослідження, проектні розробки, освоєння виробництва нових товарів та інші планові заходи. Зміст і строки виконання комплексу запланованих робіт можуть бути самими різними - від простих розрахунково-технічних, що включають 10-15 операцій, до дуже складних будівельно-монтажних, що передбачають кілька тисяч заходів. Спільними властивостями всякої системи кожного такого комплексу робіт є можливість представлення їх у вигляді сукупності окремих процесів, необхідність застосування прогресивних технологічних методів, наявність спільних цілей у досягненні кінцевих результатів і т.п.

Найважливішими етапами мережевого планування найрізноманітніших виробничих систем чи інших економічних об'єктів є наступні:

1) розчленування комплексу робіт на окремі частини і їхнє закріплення за відповідальними виконавцями;

2) виявлення та опис кожним виконавцем усіх подій і робіт, необхідних для досягнення поставленої мети;

3) побудова первинних сіткових графіків і уточнення змісту планованих робіт;

4) зшивання приватних мереж і побудова зведеного сіткового графіка виконання комплексу робіт;

5) обгрунтування або уточнення часу виконання кожної роботи в мережевому графіку.


Мережеве планування

Мережеве планування - це одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства. Під мережевим плануванням прийнято розуміти графічне зображення певного комплексу виконуваних робіт, що відображає їх логічну послідовність, існуючу взаємозв'язок і плановану тривалість, і забезпечує подальшу оптимізацію розробленого графіка на основі економіко - математичних методів і комп'ютерної техніки з метою його використання для поточного управління ходом робіт.

Мережеві графіки служать для планування різноманітних довгострокових робіт, їх координації між керівниками та виконавцями проектів, а також для визначення необхідних виробничих ресурсів та їх раціонального використання.

Мережеве планування може успішно застосовуватися в різних сферах виробничої і підприємницької діяльності, таких, як:

-виконання маркетингових досліджень;

-проведення науково-дослідних робіт;

-проектування дослідно-конструкторських розробок;

-здійснення організаційно-технологічних проектів;

-освоєння досвідченого і серійного виробництва продукції;

-будівництво і монтаж промислових об'єктів;

-ремонт і модернізація технологічного обладнання;

-розробка бізнес-планів виробництва нових товарів;

-реструктуризація діючого виробництва в умовах ринку;

-підготовка і розстановка різних категорій персоналу;


Аспект маніпуляції

  • знайти певний запис в наборі однотипних записів;
  • перейти від предка до першого нащадка по деякому зв'язку;
  • перейти до наступного нащадка в деякому зв'язку;
  • перейти від нащадка до предка за деяким зв'язком;
  • створити новий запис;
  • знищити запис;
  • модифіковати запис;
  • включити в зв'язок;
  • виключити із зв'язку;
  • переставити в інший зв'язок і т. д.

Переваги і недоліки

Перевагами мережевої моделі є можливість ефективної реалізації за показниками затрат пам’яті та оперативності. Порівняно з ієрархічною моделлю, мережева модель надає великі можливості у створенні довільних зв’язків.

Недоліками мережевої моделі є велика складність схеми БД, а також складність обробки інформації для звичайного користувача.(IDMS, СЕТЬ, КОМПАС).


Джерела інформації

Сервер електронних курсів
Побудова мережевих моделей
Технології обробки даних та основи проектування баз даних
Основні характеристики моделей даних
Інформаційно-пошукові системи та СУБД - Мережева модель Бази даних


Корисні посилання

Ієрархічна модель даних
Моделі даних