Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт-сервер.

Мета: Розглянути:

  • Закономірності та об’єктивну необхідність виникнення комп’ютерних мереж;
  • Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж.

Ввести:

  • Поняття: сервер, робоча станція, IP-адреса, протокол TCP/IP.

З’ясувати:

  • Необхідність використання спеціального мереживного програмного забезпечення для кожного ресурсу мережі;
  • Принципи об’єднання комп’ютерів у мережі;
  • Необхідність певних стандартів комунікаційного середовища: адресація комп’ютерів, правила передачі інформації.

Базові поняття й терміни : комп’ютерна мережа, IP-адреса, протокол TCP/IP.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Ми починаємо вивчати тему «Глобальна мережа Інтернет та її можливості». Дана тема розрахована на 17 годин. Під час вивчення даної теми нам потрібно буде виконати п’ять практичних завдань, навчитись користуватись електронною поштою, здійснювати пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, створювати власні Web- сторінки, навчитись користуватись спеціальним програмним забезпеченням та ін. Вивчення даної теми буде завершено тематичним оцінюванням у вигляді комп’ютерного тестування або усного опитування.

II. Оголошення теми уроку

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу

Зараз вже не можливо уявити собі будь-яку галузь науки та техніки без використання комп’ютерів. Для того, щоб користувачі могли використовувати весь потенціал інформаційного поля світу, комп’ютери об’єднують у мережі. При фізичному з’єднанні двох або більше комп’ютерів утворюється комп’ютерна мережа. У загальному випадку для створення комп’ютерних мереж необхідне спеціальне апаратне забезпечення (мережне устаткування) і спеціальне програмне забезпечення (мережні програмні засоби). Найпростіше з’єднаннядвох комп’ютерів називається прямим з’єднанням.

Комп’ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з’єднаних між собою каналами передачі даних і призначених для розподілу та колективного користування апаратним, обчислювальними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

Користувач, який працює на під’єднаному до мережі комп’ютері, має змогу використовувати всі апаратні та програмно-інформаційні ресурси мережі, на які він отримав дозвіл від адміністратора мережі.

За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні, регіональні та локальні. Інформація, до якої здійснюється доступ за допомогою мережі, може бути сконцентрована на одному або декількох потужних комп’ютерах — серверах.

За призначенням мережі поділяють на інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні.

Структурною ознакою мереж є їх топологія, яка характеризує зв’язки між комп’ютерами мережі. Розрізняють такі топології: радіальна або зіркова, кільцева, деревоподібна, повнозв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (пряме з’єднання).

Важливе значення для функціонування мережі мають канали зв’язку. Від них залежить пропускна здатність мережі (швидкість передачі інформації). В якості фізичного середовища в каналах зв’язку використовують: плоский двожильний кабель, коаксіальний кабель, оптико-волоконні кабелі, теле- та радіо ефір, супутниковий зв’язок.

Залежно від можливих напрямків передачі інформації розрізняють такі канали зв’язку: сиплексні (передача інформації в одному напрямі), напівдуплексні (почергова передача інформації в обох напрямках), дуплексні (передача інформації одночасно в обох напрямках).

Для організації зв’язку між двома вузлами використовують різні методи комутації: комутація каналів (комутується прямий канал між комп’ютерами), комутація пакетів (вся інформація , що передається ділиться на блоки — пакети).

Істотною відмінністю локальних мереж від глобальних є використання різних форм передачі інформації під час передачі. В локальних мережах інформація передається в цифровій формі, тобто в тому ж вигляді, в якому вона зберігається і опрацьовується на локальному комп’ютері.

Для фізичного з’єднання комп’ютерів в локальну мережу необхідно:

- мереживні адаптери, що встановлені на кожній локальній машині;

- концентратор (Hub) або комутатор (Swith);

- канали зв’язку (вита пара або коаксіальний кабель).

Швидкість передачі даних в сучасних локальних мережах 100, 1000 Мбіт/с. Все більшого розповсюдження набувають локальні мережі на основі технології — Wi-Hi — без провідні локальні мережі. Протокол передачі данних:

TCP/IP — основний транспортний протокол передачі даних в локальних мережах та Інтернеті. Абревіатура TCP/IP складається з двох частин: TCP (Transmition Control Protocol – протокол керування передаванням) і IP (Internet Protocol – протокол Internet).

Усі комп’ютери, об’єднані в локальну мережу, знаходять один одного в автоматичному режимі. Люди взагалі не беруть участь у пересиланні повідомлень завдяки тому, що кожен кмп’ютер має свою адресу, яка називається IP- адресою.

IP- адреса – запис, який точно визначає місцезнаходження комп’ютера в мережі і є записом чотирьох чисел у діапазоні від 0 до 255, відділених крапками, наприклад, 220. 15.68.33.

Запис IP- адреси складається ніби з двох частин: перша означає адресу під мережі Інтернету, до якої підключено вузол, а друга — адресу локально вузла всередині під мережі.

ІV. Практичне завдання. Інструктаж з техніки безпеки.

Налаштування локальної мережі класу.

Завдання:

1. Перегляньте та запишіть властивості мережного під’єднання та IP- адресу вашого комп’ютера.

2. Запишіть назви компонентів (протоколи, служби), що використовуються даним мереживним під’єднанням

3. Встановіть мережений доступ до диска D: вашого комп’ютера. Опишіть процес надання мереженого доступу (контекстне меню).

4. За допомогою програми «Провідник» перегляньте вміст диска D: сусіднього комп’ютера. Запишіть імена та розміри найбільшого та найменшого файлів, що розміщені в кореневому каталозі даного диску.

IV. Домашнє завдання

Вивчити за підручниками: В. Д Руденко, О. М Макарчик, М. О. Патланжоглу «Курс інформатики» п. 19.2, 19.3, 19. 4.

VI. Підсумок уроку

Узагальнення навчального матеріалу. Оцінювання роботи учнів на уроці, оголошення оцінок.

--Valchuk 17,04 17 березня 2010 3. 03. 2010