Кодування повідомлень. Носії повідомлень (3.15)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: познайомити учнів з поняттям „кодування”, навчити кодувати числові та текстові повідомлення; ознайомити з основними засобами зберігання повідомлень; розвивати логічне мислення, пам’ять, творчу уяву; виховувати інформаційну культуру.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Організаційна частина

Відмітити відсутніх і перевірити готовність класу до уроку.

Повторення та перевірка домашнього завдання

Опитування учнів:

–– Що таке інформатика?

–– Опишіть процес отримання інформації?

–– Які ви знаєте властивості інформації?

–– Які види інформації ви знаєте?

–– Які інформаційні процеси вам відомі?

Перевірка письмового завдання. Аналіз вибіркових відповідей.

Вивчення нового матеріалу

Форми і способи подання повідомлень

Давайте пригадаємо, які існують види інформації за формою подання.

Оскільки інформація передається за допомогою повідомлень, то логічно, що існують такі форми подання повідомлень, як числовий, текстовий, графічний, звуковий, відео.

Поняття про кодування. Кодування повідомлень

У нашому житті ми постійно отримуємо, обробляємо, зберігаємо та передаємо велику кількість інформації. Виходячи з того, що комп’ютер –– електричний прилад, то «розмовляти» з ним можна мовою електрики. В зв’язку з цим з’явилось двійкове кодування повідомлень за допомогою «0» та «1». Цифра «1» означає наявність сигналу, «0» –– відсутність.

Кодування –– це процес заміни знаків одного набору знаками іншого набору при збереженні змісту тієї інформації, яка за допомогою цих знаків подається. Способи кодування інформації в комп'ютері, насамперед, залежить від виду інформації, а саме від того, що повинне кодуватися: числа, текст, графічні зображення або звук.

Розглянемо способи кодування різних повідомлень:

а) кодування чисел

Переведемо число 1011 в десяткову систему числення. Для цього представимо це число у вигляді степенів двійки і проведемо обчислення в десятковій системі числення. 1011 = 23+02+21+20= 30 Переведемо десяткове число 20 у двійкову систему числення. Кодування.jpg

В результаті отримали 10100.

б) кодування тексту

Для кодування одного символу потрібний один байт інформації. Враховуючи, що кожен біт приймає значення 1 або 0, отримуємо, що за допомогою 1 байта можна закодувати 256 різних символів. 28=256 Кодування полягає в тому, що кожному символу ставиться у відповідність унікальний двійковий код від 00000000 до 11111111 (або десятковий код від 0 до 255). Важливо, що привласнення символу конкретного коду - це питання угоди, яка фіксується кодовою таблицею. Таблиця, в якій всім символам комп'ютерного алфавіту поставлені у відповідність порядкові номери (коди), називається таблицею кодування. Для різних типів ЕОМ використовуються різні кодування. З розповсюдженням IBM РС міжнародним стандартом стала таблиця кодування ASCII (American Standart Code for Information Interchange) - Американський стандартний код для інформаційного обміну.Стандартною в цій таблиці є тільки перша половина, тобто символи з номерами від 0 (00000000) до 127 (0111111). Сюди входять буква латинського алфавіту, цифри, розділові знаки, дужки і деякі інші символи. Останні 128 кодів використовуються в різних варіантах. В українських кодуваннях розміщуються символи українського алфавіту. В даний час набув широкого поширення новий міжнародний стандарт Unicode, який відводить на кожен символ два байти. З його допомогою можна закодувати 65536 (216= 65536 ) різних символів.

в) кодування звуку

Використання комп'ютера для обробки звуку почалося пізніше, ніж чисел і текстів. Звук - хвиля з амплітудою, що безперервно змінюється, і частотою. Чим більша амплітуда, тим він голосніший для людини, чим більша частота, тим вище тон. Звукові сигнали в навколишньому світі незвичайно різноманітні. Складні безперервні сигнали можна з достатньою точністю представити у вигляді суми деякого числа простих синусоїдальних коливань. Причому кожен доданок, тобто кожна синусоїда, може бути точно задана деяким набором числових параметрів - амплітуди, фази і частоти, які можна розглядати як код звуку в деякий момент часу.

Звук.jpg

г) кодування графіки

Картинку представляє набір точок, які мають координати та колір. Тому при кодуванні картинки кодують координати та колір точки.

Носії інформації

Говорячи про інформаційні процеси, зокрема про збереження інформації, постає питання: де ж вона може зберігатися? (відповіді учнів) Взагалі носіями повідомлень вважаються знаки, символи, сигнали тощо. Ми будемо вважати носіями повідомлень те, на чому вони зберігаються в певний момент часу. Носії призначені для зберігання одночасно можуть слугувати для передачі повідомлень.

Носії інформації.jpg

Закріплення вивченого матеріалу

Виконання вправ на кодування чисел.

Домашнє завдання

I. Опрацювати матеріал підручника.

II. Розв'язати завдання:

1.У мене 100 братів. Молодшому - 1000 років, а старшому 1111 років. Старший вчиться в 1001 класі. Чи можливо таке?

2.Коли 2 х 2 дорівнює 100?

3.В саду 100 фруктових дерев: 14 яблунь і 42 груші. В якій системі числення підраховано дерева?

4.Подати в десятковій системі числення числа:

A) АС5,FЕ(16)

B) 12404(7)

C) 375,24(8)

В) 111010100101(2)

5.Перевести десяткові числа 511,125 і 12862,415 у 16-кову, 8-кову, двійкову систему числення.

6.Знайти основу системи числення, в якій виконується дана рівність. Визначити невідомі цифри, які позначені зірочками.

24**1+*235*=116678

7.Визначити в якій системі числення ведеться оповідка.

  «Необыкновенная девочка» 
  Ей было тысяча сто лет, 
  Она в сто первый класс ходила, 
  В портфеле по сто книг носила – 
  Все это правда, а не бред. 
  Когда, пыля десятком ног, 
  Она шагала по дороге, 
  За ней всегда бежал щенок 
  С одним хвостом, зато стоногий. 
  Она ловила каждый звук 
  Своими десятью ушами, 
  И десять загорелых рук 
  Портфель и поводок держали. 
  И десять темно-синих глаз 
  Рассматривали мир привычно… 
  Но станет все сейчас обычным, 
  Когда поймете мой рассказ 
        (А.Н.Стариков)

Підсумок уроку

•Що таке кодування?

•Які види кодування ви запам’ятали?

•Які основні види носіїв інформації ви знаєте?