Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Конспект підготувала студентка групи МІ-53 Муц (Чепак) Ольга

ТЕМА:Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Використання поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєд¬нання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга. Правила та етика електронного листування.

Мета:Розглянути головні принципи функціонування електронної пошти та поштові стандарти. Показати закономірності побудови електронної адреси. Навчити створювати, відправляти та одержу¬вати електронні повідомлення.

Базові поняття і терміни : E-mail, електронна адреса.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда з елементами опитування.

- розвиток поштових послуг в світі;

- сучасні поштові сервіси;

- електронна пошта переваги та недоліки;

- майбутнє поштових сервісів.

2. Вивчення нового матеріалу.

Електронна пошта (E-mail) — спосіб відправлення й одержання по-відомлень за допомогою комп'ютерної мережі

Безимени-2.jpg

За допомогою учнів складається таблиця.

Аналогія із звичайною поштою

Відправлення та одержання листа:


Безимени-3.jpg

Протоколи електронної пошти.

Для надсилання й одержання електронних повідомлень по мережі Inter¬net використовуються певні протоколи. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простий протокол передачі по¬шти), призначений для відправлення повідомлень. Відправлені користу¬вачем повідомлення надходять на SMTP-сервер провайдера, який оброб¬ляє вихідну пошту. РОРЗ (Post Office Protocol - протокол поштової служби), призначений для вхідних повідомлень. Згідно з цим протоколом поштові сервери одер¬жують і зберігають електронні повідомлення у поштових скриньках. Internet Message Access Protocol - протокол Інтернету для доступу до по-відомлень - служить для обробки вхідних повідомлень, що мають тексто¬вий і HTML-формат. Підтримка HTML розширює можливості електронної пошти, забезпечуючи обробку мультимедійної інформації. Провайдер по¬слуг Інтернету для роботи з електронною поштою має, як правило, два сер¬вери - SMTP і POP. Сервер SMTP відповідає за відправлення повідомлень, а сервер POP - за їх прийняття.

Адреса електронної пошти, ім'я поштового серверу. Повідомлення електронної пошти знаходить свого адресата за допомогою поштової адреси (E-mail). Ця адреса складається з двох частин, розділених значком @. Ліва частина адреси - це локальне ім'я користувача (ім'я поштової скриньки), а права частина - ім'я домену. Наприклад, адресу bilogirya@ ic.km.ua можна прочитати буквально: скринька bilogігуа у до¬мені ic.km.ua Можливості програм електронної пошти. Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп'ютері слід встановити ПЗ клієнта електронної пошти. Існують різні поштові програми, які мають різні можливості й призначені для роботи в різних ОС. Широко застосовуються поштові програми The Bat!, Mi¬crosoft Exchange, Outlook Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Eudora, Exchange Mail тощо. Часто ці програми включаються до складу ОС. Розглянемо роботу з електронною поштою, яка виконується в програмі Outlook Express фірми Microsoft. Основні можливості користувача цієї програми.

Облік і читання листів. Програма дозволяє водночас переглядати список повідомлень і читати окремі повідомлення. Ведення адресної книги, яка використовується для пошуку і збереження електронних адрес. При відправленні відповіді на будь-яке повідомлення автоматично створюється новий запис в адресній книзі. Раціональний перегляд повідомлень. Переглянути окреме повідомлення й усі відповіді на нього можна, не читаючи всього списку повідомлень. Робота з групою новин. Outlook Express дозволяє брати участь у теле-конференціях Usenet для обговорення певних тем. Робота з Web-сторінками. Програма Outlook Express автоматично виділяє посилання на web-вузли, які є у повідомленнях. Клацання миші по посиланню приводить до запуску браузера і завантаження Web-документа. Економія часу, проведеного в мережі. В автономному режимі, який пе¬редбачений в Outlook Express, можна створювати повідомлення без під-ключення до мережі. Читати повідомлення і групи новин можна після їх завантаження і відключення від мережі.

Інтерфейс програми Outlook Express.

Запустити Outlook Express найпростіше з головного меню (Пуск - Про-граммш - Internet Explorer - Outlook Express) Після запуску Outlook Express з'являється вікно програми.

Головні елементи вікна:

- Рядок меню.

- Панель інструментів.

- Вертикальна панель.

- Список "Папки".

- Зона перегляду.

Розмір кожної зони вікна можна регулювати простим перетягуванням межі.

Операції в Outlook Express. Отримання повідомлень. Робота програми Outlook Express після запуску і підключення до Ін¬тернету починається з перевірки надходження пошти. Надалі така переві¬рка здійснюється за замовчуванням кожні ЗО хвилин Для "ручного" отримання листів із серверу клацніть по кнопці Доста-вить почту на панелі інструментів або виконайте команду меню Сервис -Доставить почту. При цьому також будуть відправлені всі повідомлення із папки Исходящие.Якщо надійшли нові повідомлення, у правому нижньому куті вікна Outlook Express з'явиться значок конверта. Можна задати звукове повід¬омлення про надходження пошти. Для цього виберіть команду меню Сер¬вис - Параметри й установіть відповідну опцію на вкладці Общие Читання й обробка повідомлень.

Щоб дізнатися про список листів, які надійшли на вашу адресу, досить клацнути по значку Входящие на панелі Папки або натиснути комбінацію клавіш Ctrl + 1. Оберіть із списку лист, який вас цікавить, користуючись відомостями в стовпцях: От, Кому і Тема.

-Копіювання або переміщення листа до іншої папки (виконується за допомогою команди Правка - Копировать в папку або команди Правка - Переместить в папку з вибором папки в додатковому меню).

-Копіювання тексту листа в буфер обміну (виконується командою Правка - Копировать; після цього можлива вставка тексту листа в будь-який обраний вами документ).

-Зберігання у файл (виконується командою Файл - Сохранить как; далі оберіть у діалозі папку і введіть ім'я файлу (за замовчуванням буде призначене розширення файлу .eml).

-Видалення листа до папки Удаленньїе (виконується через меню Правка - Удалить; повне видалення виконується знищенням листа у папці Удаленньїе)

-Друк (виконується через меню Файл - Печать; у діалозі потрібно встановити параметри друку). Відповідь на повідомлення.

Відповідь на отриманий лист найпростіше скласти таким чином. У списку папки Входящие позначте повідомлення, на яке слід відповіс¬ти, і натисніть кнопку Ответить на панелі інструментів, У вікні редагування, що з'явиться, у йолі Кому вже буде проставлено ім'я одержувача, а в полі Тема - тема повідомлення, на яке готується відповідь. Наберіть текст повідомлення над поштовими реквізитами отриманої повідомлення. Втім, реквізити можна прибрати - це ні на що не вплине. Натисніть кнопку Отправить, повідомлення має потрапити до папки Исходящие. Клацніть по кнопці Доставить почту на панелі інструментів або натисніть клавіші Ctrl+M. При відправленні відповіді на будь-який лист дані про адресата авто-матично будуть занесені до адресної книги.

Створення нового повідомлення. Тепер розглянемо докладніше різні способи створення листа. Виконувати цю роботу краще заздалегідь в автономному режимі, щоб не витрачати в Інтернеті оплачуваний час. Клацніть по кнопці Создать сообщение (або оборіть команду Сообщение - Создать) - у відповідь відкриється вікно редактора, у якому ви можете скласти лист у форматі звичайного тексту або тексту HTML


Безимени-4.jpg

У текстові поля Кому і Копия введіть поштові реквізити. Клацнувши кнопках ліворуч від полів, ви зможете скористатися адресною книгою. До-даткові адреси вказуються у полі Копия. У поле Тема введіть короткий опис повідомлення. Тоді адресат зможе здогадатися про його зміст ще до відкриття листа. Наберіть текст повідомлення у робочій зоні вікна редактора. Можете користуватися вставками вмісту з буфера обміну (кнопка Вставить на панелі інструментів). Додайте, якщо цс потрібно, вкладені файли. Для цього в меню Вставка оберіть опцію Вложение файла або Текст из файла (якщо файл із розширенням .txt). Оберіть файл і клацніть по кнопці Вложить.

Робота з адресною книгою.

Введення адрес електронної пошти істотно спрощується при використанні адресної книги. Розглянемо основні операції з адресною книгою. Додавання записів до адресної книги. Відкрийте адресну книгу натисканням на кнопку Адреса на панелі ін-струментів або вибором, команди меню Сервис - Адресная книга


Безимени-5.jpg

Безимени-6.jpg

Клацніть по кнопці Создать на панелі інструментів і оберіть опцію Создать контакт або виконайте команду меню Файл - Создать - Контакт. У діалог Свойства введіть дані про адресата. На вкладці Имя зазначте ім'я, по батькові, прізвище та адресу електронної пошти. Решту даних можете ввести на інших вкладках вікна. Після введення даних клацніть по кнопці ОКі поверніться до вікна Адресная книга.

3.Закріплення навчального матеріалу.

а) Індивідуальна робота учнів (робота в локальній мережі). Завантажити поштовий клієнт Outlook Express: Ярлик на Робочому столі або панель швидкого завантаження. Користуючись програмою Outlook Express, виконати завдання (по можливості):

  • отримати пошту;
  • прочитати лист від адміністратора з повідомленням практичного завдання;
  • відправити сусіду ліворуч лист з темою "e-mail", до тексту листа включити повідомлення своєї поштової адреси, підписати лист власним прізвиі цем;
  • створити лист відповідно отриманого завдання;
  • доставити пошту, перевірити правильність виконання завдання сусідом,

б) Закріплення набутих знань.

1. Які операції з повідомленнями можливі в програмі Outlook Express? 2. Опишіть процес отримання і перегляду повідомлення. 3. Як відсортувати повідомлення за відправниками? 4. Як зберегти повідомлення у вигляді файлу? 5. Як отримати докладні відомості про отриманий лист?

4.Домашнє завдання.

Вивчити матеріал з конспекту

Творче завдання; підготувати питання щодо послуг мережі Internet.

5.Підсумок уроку.