Аналіз сіткових моделей

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Виконавець магістерської роботи: (2010-2011 н.р.)

Опис

Планування виконання складних стратегічних комплексних робіт -- одна із найпоширеніших управлінських ситуацій (про­блем), які необхідно вирішувати управлінцям середньої й вищої ланки галузевих підприємств. Більшість ситуаційних проблем знач­но відрізняються одна від одної, що передбачає суто індивідуаль­ний підхід щодо аналізу кожної з них, пошуку раціональних уп­равлінських рішень і оцінки їх ефективності. Саме тому як за­рубіжними, так і вітчизняними менеджерами усіх рівнів, у процесі основної діяльності використовується сіткове планування й уп­равління (СПУ) як специфічний вид планування

Програма курсу

Файл:Програма курсу (Аналіз сіткових моделей).pdf

Лекції

  1. Лекція: Основні теоретичні відомості сіткового планування.
  2. Лекція: Основи побудови мережевого графіка та його аналіз.
  3. Лекція: Календарне планування та побудова графіка привязки

Презентації

  1. Презентація до лекцій: Медіа:Netpl.ppt

Карти знань

  • Карта знань до лекції 1: [1]

Література

  1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - http://tourlib.net/books_men/meskon.htm
  2. Разумов И.Н. и др. Сетевые графики в планировании / Учеб­ное пособие. - М.: Высшая школа, 1981.
  3. Перегудов Ф.И., Парасенко Ф.П. Введение в системный ана­лиз / Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1989.
  4. Таранец Н.Ф. Пути повышения эффективности труда работ­ников туристско-экскурсионных предприятий в новых условиях хозяйствования / Учебное пособие. - М.: МЦРИБ «Турист», 1989.
  5. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менедж­мент. - М.: Сибирское соглашение, 1999.